Соціальні норми та соціальні нормативи

Нормативи споживання послуг станом на 01.01.2018  

Послуга

( постанова  КМУ від 06.08.14 № 409 із змінами)

Норма житла

Пільги

21 м² на особу + 10,5 м² на сім’ю

(Для сімей ветеранів війни, жертв нацистських перес-лідувань, що складаються лише з непрацездатних осіб у разі користування га-зопостачаньням зазначена норма становить 42 м² опа-люваної площі на одну осо-бу, яка має право на знижку плати, та додатково 21 м² на сім’ю.

Субсидії

13,65 м² на особу + 35,22 м² на сім’ю ( для централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання) незалежно від джерела та виду енергії КМУ 317 від 27.04.16)

(зміни КМУ № 300 від 26.04.2017. ( чинна з 01.05.17))

 „ Для домогосподарств, що складаються з однієї або двох непрацездатний осіб, зазначена норма становить 75 кв. метрів на домогосподарство ”

 

13,65 м² на особу + 35,22 м² на сім’ю (для оплати користування житлом, управління багатоквартирним будинком ( ОСББ) КМУ 317 від 27.04.16)  -

Споживання природного газу

На опалення Соціальні нормативи визначаються з ураху-ванням коригуючих коефіцієнтів для Закар-патської області

5,0 м³ на 1 м² опалювальної площі * кориг. коеф. К (в опал. період)

К=0.83 для 1-2-поверхової будівлі;

 К =0,83 для 1-2  поверхові будівлі

К = 0,605 - будівлі на 3 і більше поверхів;

( було К =0,484 будівлі на 3 і більше поверхів (КМУ 317 від 27.04.16) К = 0,326 - будівлі на 5 і більше поверхів;)

На газову плиту і  газовий водонагрівач

10,5 з 19.08.17 КМУ 609 від 19.08.17

У серпні 2017 по середньозваженому 12,5323

На газову плиту ( в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача)

5,4 з 19.08.2017 КМУ 609 від 19.08.17

У серпні 2017 по середньозваженому 6,3871

Споживання електричної енергії ( з 1січня 2018 року КМУ 409)

На опалення соціальні нормативи визначаються з урахуванням коригуючих коефіцієнтів для Закар-патської області

51 кВт.год на 1 м² площі * кориг. кое-фіц. К (в опал. пер.)

К=0.83 для 1-2-поверхових будівель;

К = 0,605 - будівлі на 3 і більше поверхів; ( було К =0,484 будівлі на 3 і більше поверхів (КМУ 317 від 27.04.16) 

К = 0,326 - будівлі на 5 і більше поверхів;)

За наявності окремого обліку споживання елек-троенергії за періодами часу соціальний норматив використання електрик-ної енергії розподіляється таким чином:

за двозонними тарифами, диференційованими за пе-ріодами часу: 67 відсотків об’єму спожитої електро-енергії за тарифом в години нічного мінімального на-вантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години) та 33 відсотки об’єму спожитої електроенергії за тарифом в інші години доби;

за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу: 21 відсоток об’єму спожитої електро-енергії за тарифом в години максимального наванта-ження енергосисеми (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години), 33 відсотки об’єму спожитої електроенергії за тарифом у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години) і 46 відсотків об’єму спожитої електроенергії за тарифом в години нічного мінімаль-ного навантаження енерго-системи (з 23-ї години до 7-ї години);

У будинках, обладн. стац. електроплита- ми

130 кВт·год на сім’ю (домогос-подарство) з 1 особи + 30 кВт·г на місяць на кожного іншого члена сім’ї

(за відсутності центра-лізованого постачання гарячої води, але не більш як 250 кВт·г на місяць;

У будинках,  не обладнаних ста-ціонарними елек-троплитами, за наявності цен-тралізованого постачання холодної води та за відсутності цен-тралізованого постачання гарячої води та газо-вих водонагрі-вальних приладів 

100 кВт·г на місяць на сім’ю (домогоспо-дарство) з однієї осо-би і додатково 30 кВт·г на місяць на кожного іншого чле-на сім’ї (домогоспо-дарства), але не більш як 220 кВт·г на місяць;

У будинках за наявності газових водонагрі

вальних приладів

70 кВт·г на місяць на сім’ю (домогоспо-дарство) з однієї особи і додатково 30 кВт·г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домо-господарства), але не більш як 190 кВт·год на місяць; Тариф до 100 к Вт -0,90, від 100 к Вт – 1,68

у селах і селищах міського типу для громадян, яким відповідно до законодавства держава забезпечує безоплатне освітлення житла

30 кВт.год на місяць на одну особу

Водопостачання та водовідведення

Постачання холодної води

 

 

4,0 м³ на 1 особу (за відсутності централізованого поста-чання гарячої води) У разі відсутності квар-тирних приладів обліку холодної води нарахування плати за користування послугами з централізо-ваного постачання холодної води інвалідам війни та членам їх сімей, на яких відповідно до законодавства поширюються пільги, здій-снюється виконавцями /ви-робниками такої послуги згідно з цими соціальними нормативами

Водовідведення

 

4 м³ на одну особу на місяць.

У разі відсутності централізованого водо-відведення та за наяв-ності централізованого водопостачання і ви-грібних ям для виве-зення рідких нечистот - 4 м³ на одну особу на місяць.

У разі відсутності квар-тирних приладів обліку холодної  нарахування плати за користування послугами з цент-ралізованого водовід-ведення інвалідам війни та членам їх сімей, на яких відповідно до зако-нодавства поширюються пільги, здійснюється ви-конавцями/виробниками такої послуги згідно з цими соціальними нор-мативами

Вивіз сміття

користування послугами з вивезення побутових відходів

0,4167 м³ - твердих побутових відходів  на одну особу на місяць;

0,76 м³ - рідких побутових відходів на одну особу на місяць.

 
 
 

Тверде паливо та скраплений газу з 01.01.2018 року

На дворогосподарство (вугілля)

На пільги 1,0 т, на субсидії 2,0 т

(ціна 1 т = 2424,16 грн.)

На дворогосподарство

 (скраплений газ)

                  2 балони (42 кг.) на   1-2  особи

                  3 балони (63 кг.) на 3-4 особи

                 4 балони (84 кг.) на 5 і більше осіб

                  Ціна за 1 балон газу 242,42 грн.

 
 

 

 

 

 

Остання зміна сторінки: 18-09-2018 14:34